adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra releasing adidas com tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra official store list adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra online links retailers adidas yeezy boost 350 v2 triple white official images adidas yeezy boost 350 triple white adidas yeezy boost 350 v2 cream white release date adidas yeezy boost 350 v2 cream white adidas yeezy boost 350 v2 cream white adidas yeezy boost 350 v2 white detailed look kanye west debuts new adidas yeezy boost 350 v2 colorway yeezy boost 350 v2 white adidas yeezy boost 350 white black adidas yeezy boost 350 v2 zebra store list adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra another look
adidas eqt support 93 boost winter 2016 releases adidas eqt support 93 turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost off white more images adidas eqt support ultra boost beige adidas eqt support ultra boost beige adidas eqt support ultra muted premium pack adidas eqt support refined camo drop adidas eqt support refined camo drop adidas eqt support refined running whitecamo adidas originals eqt black pack adidas eqt support ultra primeknit vintage white coming soon adidas eqt support ultra primeknit vintage white available adidas eqt support ultra primeknit adidas eqt support ultra boost primeknit adidas eqt support ultra pk vintage white available now adidas eqt support ultra primeknit black wool adidas eqt support ultra primeknit black wool

Vedtekter - Stiftelsen Miljøfyrtårn

§ 1 Navn
Stiftelsens navn er "Stiftelsen Miljøfyrtårn".

§ 2 Formål
Stiftelsen skal videreutvikle, markedsføre, lede og drifte Miljøfyrtårn-ordningen, herunder miljøfyrtårn­sertifiseringsordningen. Stiftelsen skal arbeide for at flest mulig små- og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor over hele landet blir Miljøfyrtårn-sertifisert.

Miljøfyrtårn-sertifisering skal bidra til at virksomhetene reduserer sin miljøbelastning, at de bedrer sitt arbeidsmiljø, og at de oppnår konkurransefortrinn. Sertifiseringen skal være basert på praktiske tiltak som gir reelle forbedringer.

Stiftelsen skal samarbeide nært med kommuner og fylkeskommuner, lokalt næringsliv og offentlige virksomheter for å bidra til utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn.

§3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er NOK 255.000.

§ 4 Styrets sammensetning/oppnevning av styremedlemmer
Styret skal bestå av ni medlemmer hvorav fire utpekes fra interesseorganisasjonene, fire utpekes fra offentlig sektor og en utpekes av de ansatte, blant ansatte som ikke inngår i Stiftelsens ledelse.

Interesseorganisasjoner: Næringslivets Hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge, Hovedorganisasjonen Virke og Bedriftsforbundet oppnevner hvert sitt styremedlem med personlig varamedlem.

Offentlig sektor: Kommunens Sentralforbund (KS) oppretter en valgkomite som oppnevner fire styremedlemmer med varamedlemmer fra kommuner/fylkeskommuner/KS. Minst to styremedlemmer rekrutteres fra kommuner og minst ett styremedlem fra en fylkeskommune.

Styremedlemmer oppnevnes for 3 år. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes i en periode, unntaksvis to perioder. Det skal ved oppnevning av styremedlemmer legges vekt på at styrets samlede kompetanse er best mulig. Det skal også legges vekt på kontinuitet.

Avtroppende styre etablerer en gruppe som koordinerer arbeidet med sammensetning av nytt styret.

Nytt styre konstituerer seg selv med leder og nestleder i påfølgende perioder.

Styremedlemmene blir personlig oppnevnt på grunnlag av sin stilling, sitt verv eller tilknytning til overnevnte organisasjoner. Dersom vedkommende slutter i sin stilling, eller det for øvrig inntrer endringer i overnevnte relasjon eller andre forhold taler for det, skal den eller de aktørene som oppnevnte vedkommende, utnevne nytt styremedlem.

For å sikre styrets selvstendighet i forhold til stifterne, skal minst ett styremedlem være rekruttert fra en annen organisasjon/virksomhet enn de stifterne representerer.

§ 5 Styrets myndighet og oppgaver
Styret er stiftelsens øverste myndighet. Styret skal behandle/fatte vedtak i følgende saker:
• Retningslinjene for stiftelsens virksomhet.
• Handlingsplan og budsjetter for kommende periode.
• Treffe beslutninger om fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
• Avgi årlige rapporter om stiftelsens resultater/virksomhet til stifterne, samt til alle aktører som bidrar med finansiell bistand til stiftelsens drift.
• Fastsette gebyr- og lisensnivåer.
• Godkjenne bransjekrav (nye og reviderte).
• Fastsette rammebetingelser for lønns- og arbeidsvilkår for alt personale.
• Valg av revisor

§ 6 Stiftelsens daglige leder
Det skal lages instruks for stiftelsens daglige leder, som vedtas av styret. Instruksens revideres senere etter behov. Daglig leder ansettes og evt. avsettes av styret.

§ 7 Lokalisering
Stiftelsen er lokalisert i Kristiansand.

§ 8 Saksbehandlingsregler
Styret gjør vedtak i møte. Styret er vedtaksfør når minst 50 % av medlemmene er til stede. Styrets vedtak er gyldig med simpelt flertall.

Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er styreleder ikke til stede, gjelder det som nestleder har stemt for. Er heller ikke nestleder til stede, gjelder det møteleder har stemt for. Møteleder velges ved avstemning.

Dersom det er stemmelikhet ved valg av styreleder/nestleder, benyttes loddtrekning.

§ 9 Revisjon av stiftelsens regnskaper
Revisjon skjer i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende stiftelses- og regnskapslovgivning.

§ 10 Omdanning/oppheving og endring av vedtekter
Stiftelsestilsynet kan omdanne stiftelsen etter forslag fra styret. Beslutning om omdanning som går ut på å oppheve stiftelsen, herunder å slå den sammen med annen stiftelse eller foretak, kan skje når styret finner at formålet bedre ivaretas ved andre organisasjonsformer. Stiftelsens kapital skal isåfall anvendes slik at formålet best mulig ivaretas.

Det kreves 2/3 flertall i styret når/hvis det fremmes forslag om endringer i vedtektene.

15. november 2012 


Harald Jachwitz Andresen, styreleder
Mari Øvrebø, nestleder

Styremedlemmene Anne Beth Skrede, Kjersti Helgeland Bohlin, Tove Hassel, Jan-Inge Tungesvik, Torhild Kongsnes, Øystein Holvik

Morten Leuch Elieson, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn

 

Dato for registrering i Stiftelsesregisteret: 8. januar 2013 

white mountaineering adidas nmd r2 adidas nmd trail release date adidas nmd r2 white mountaineering adidas nmd r2 bb2978 adidas nmd r2 adidas nmd r2 white mountaineering adidas nmd trail release date white mountaineering adidas nmd trail release date where to buy adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd monochrome pack release date info adidas nmd monochrome pack release date adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack returns next weekend adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd monochrome pack Adidas NMD R1 Primeknit Monochrome pack adidas nmd r1 triple black reflective stripes release date adidas nmd triple black adidas NMD R1 Triple Black
X@YX@YX@YX@YX@Y